Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Ładunki niebezpieczne (ADR) są to materiały (stałe, ciekłe i gazy), które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego i mienia, a także przedmioty zawierające takie materiały. Aby transport tego rodzaju ładunków mógł przebiegać w bezpieczny sposób, istnieją ścisłe przepisy dotyczące ADR. Każdy ładunek niebezpieczny podlega ścisłej klasyfikacji. Umożliwia to określenie warunków i sposobów jego transportu oraz odpowiednie zabezpieczenie. By je przewozić należy posiadać odpowiednie kwalifikacje lub przejść szkolenie. Dowiedzmy się więc jakie ładunki zaliczamy do grupy towarów niebezpiecznych.

 Jakie wyróżniamy towary niebezpieczne?

Klasyfikacji towarów niebezpiecznych dokonuje się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz zagrożenia dominującego, jakie stwarzają. Dzielą się one na klasy:

 • klasa 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi – zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem odłamków, intensywnym pożarem, wydzielaniem ciepła;
 • klasa 2 – gazy oraz przedmioty zawierające gaz – zagrożenie emisją gazu pod ciśnieniem, pożarem, wybuchem, zatruciem, uduszeniem, odmrożeniem;
 • klasa 3 – materiały zapalne ciekłe (ciecze zapalne) – zagrożenie pożarem, wybuchem (w przypadku podgrzania);
 • klasa 4.1 – materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone – zagrożenie pożarem, wybuchem (w przypadku podgrzania), rozkładem z wydzielaniem ciepła;
 • klasa 4.2 – materiały podatne na samozapalenie – zagrożenie pożarem, wybuchem (w przypadku podgrzania), rozkładem z wydzielaniem ciepła;
 • klasa 4.3 – materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne – zagrożenie pożarem, wybuchem (w przypadku podgrzania), rozkładem z wydzielaniem ciepła;
 • klasa 5.1 – materiały utleniające – zagrożenie pożarem, wybuchem, silną reakcją w przypadku kontaktu z materiałami palnymi;
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne – zagrożenie rozkładem z wydzielaniem dużej ilości ciepła na skutek kontaktu z innymi materiałami, tarcia lub uderzenia; silne właściwości utleniające powodujące gwałtowny zapłon materiałów palnych nawet bez dostępu powietrza;
 • klasa 6.1 – materiały trujące – zagrożenie śmiertelnym zatruciem w wyniku ich wdychania, przenikania przez skórę lub połknięcia;
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne – zagrożenie zakażeniem chorobą groźną dla życia;
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze – zagrożenie napromieniowaniem;
 • klasa 8 – materiały żrące – zagrożenie poparzeniem chemicznym i działaniem korodującym;
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne – zagrożenia inne niż w klasach 1 do 8, których skutki mogą być odległe w czasie.

Klasyfikacja i definicje towarów niebezpiecznych służą ułatwieniu właściwego i bezpiecznego transportu zgodnie z wymogami ADR. Wymogi te obejmują dobór opakowania, cysterny, pojazdu, sposób przewozu, oznakowanie, czynności ładunkowe, szkolenie, zakazy przewozu przez tunele oraz ochronę przed działaniami terrorystycznymi.

 

Specjalistyczna flota spółek należących do Grupy Trans Polonia przystosowana jest do transportu materiałów neutralnych i niebezpiecznych – ADR klas: 2, 3, 6.1, 8 , 9.

Poprzedni wpis: Kierowca ADR - jakie wymogi musi spełnić? Następny wpis: Wypełniliśmy coroczną świąteczną tradycję – wsparliśmy Szlachetną Paczkę