Jakie dodatkowe badania techniczne są wymagane przy transporcie ADR?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

ADR, czyli międzynarodowa konwencja (obowiązująca również w Polsce), która reguluje drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych, ustala także normy dotyczące strony technicznej pojazdów. Wszyscy przewoźnicy, właściciele i użytkownicy pojazdu, którzy planują przewozić towary niebezpieczne, na przykład paliwa, gazy, chemikalia, muszą posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Dotyczy ono pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, MEMU (dla typu OX świadectwa są wydawane zgodnie z ADR2015). Dokładny opis pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Jeśli chcesz zostać kierowcą ADR, zapoznaj się z procedurą uzyskania świadectwa.

 

Jak uzyskać świadectwo?

Aby uzyskać świadectwo, pojazd trzeba przedstawić do dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Można je przeprowadzić w trakcie zwykłego okresowego badania technicznego. Uprawniony specjalista sprawdza, czy dodatkowe wymagania techniczne ściśle opisane w ADR są spełnione. Badanie obejmuje:

  • – identyfikację pojazdu, które polega na sprawdzeniu cech identyfikacyjnych i porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym,
  • – dodatkowe badanie techniczne dotyczące: wyposażenia elektrycznego, ogranicznika prędkości, układu hamulcowego (ABS, zwalniacz), urządzenia sprzęgającego przyczepy, zapobiegania ryzyku pożarowemu i innych rodzajów ryzyka związanego z paliwami,
  • – wydanie „Zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych” – w przypadku pozytywnego wyniku badania.

Kierowcom potrzebna będzie także dokumentacja producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela dotycząca urządzenia przeciwblokującego ABS, zwalniacza i ogrzewacza spalinowego.

Dodatkowo dla pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, na przykład pojazdu MEMU, cysterny, pojazdu-baterii, potrzebne jest badanie w zakładzie uprawnionym przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Po takim badaniu wydawany jest protokół, który wraz z innymi załącznikami dodaje się do wniosku o wydanie świadectwa.

Poprzedni wpis: Zaświadczenie ADR - jak długo jest ważne? Następny wpis: Czy jazda cysterną jest trudna?