Czym są tablice ADR i gdzie się je umieszcza?

Data publikacji: 23 grudnia, 2021

Tablice ADR to pomarańczowe odblaskowe tablice informacyjne, które stosuje się w trakcie transportu niebezpiecznych substancji. Umieszcza się je na cysternach, na jednostkach transportowych przy przewozie w tzw. sztukach przesyłki oraz na jednostkach transportowych do przewozu luzem. Standardowo tablice ADR mają wielkość 40 × 30 cm. W przypadku transportu w sztukach przesyłki stosuje się gładkie pomarańczowe tablice, natomiast w przypadku cystern i towarów przewożonych luzem na pomarańczowej tablicy ADR zamieszczone są dwa numery (jeden pod drugim) oznaczające rodzaj zagrożenia, jakie stwarza i rodzaj substancji stwarzającej to zagrożenie:

  • – numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN) – dwie lub trzy cyfry na górze;
  • – numer rozpoznawczy materiału (UN) – cztery cyfry na dole.

Liczb stosowanych na tablicach ADR jest bardzo dużo. W przypadku HIN spotyka się często 7 (działanie promieniotwórcze), 23 (gaz palny), 40 (materiał stały zapalny), 88 (materiał silnie żrący). Numerów UN jest jeszcze więcej. Zapamiętanie ich nie jest możliwe, lecz sprawdzenie ich znaczenia pomaga szybko zidentyfikować groźną substancję. Dość często można spotkać 1005 (amoniak), 1017 (chlor), 1046 (hel sprężony), 1133 (kleje). Przykładowa tablica ADR: HIN (na górze) 33 – ciecz łatwo zapalna, UN (na dole) 1203 (benzyna).

Oznaczenia te wprowadzono, by inni kierowcy i służby ratunkowe szybko mogły zorientować się, że ładunek zawiera substancje niebezpieczne, co ma szczególne znaczenie w przypadku kolizji, wypadków i innych trudnych sytuacji na drogach. Zamieszczenie tablic ADR jest obowiązkowe w transporcie drogowym we wszystkich krajach objętych umową ADR, dlatego każdy kierowca ADR powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Gdzie zamieszcza się tablice ADR? 

Niektóre substancje niebezpieczne mogą być przewożone luzem. Jednostki transportowe i kontenery zawierające je muszą być oznakowane na bokach równolegle do osi podłużnej pojazdu tablicami zawierającymi numer HIN i numer UN. Z przodu i z tyłu zamieszcza się prostopadle do osi podłużnej gładkie tablice pomarańczowe. Dodatkowo stosuje się nalepki ostrzegawcze po bokach i z tyłu pojazdu, a na kontenerach dodatkowo z przodu.

Przewóz substancji niebezpiecznych w cysternie również wymaga specjalnego oznakowania. Na bokach równolegle do osi podłużnej pojazdu zamieszcza się pomarańczowe tablice z numerem HIN oraz numerem UN oraz tabliczki ostrzegawcze. W takim przypadku z przodu na ciągniku i z tyłu na cysternie umieszcza się gładkie tablice pomarańczowe (najczęściej dotyczy to cysterny wielokomorowej). Ciągnik z cysterną jednokomorową można oznaczyć numerem HIN i numerem UN z przodu i z tyłu oraz tabliczkami ostrzegawczymi po bokach i z tyłu.

 

Jeśli substancje niebezpieczne są transportowane w tzw. sztukach przesyłki, na jednostce transportowej umieszcza się w sposób prostopadły do jej osi podłużnej jedynie dwie gładkie pomarańczowe tablice – jedna z przodu, a druga z tyłu. Jednostek transportowych nie oznacza się nalepkami ostrzegawczymi czy znakami. Wyjątek stanowią materiały wybuchowe (klasa 1) oraz materiały promieniotwórcze (klasa 7), przy ich transporcie umieszcza się na tyle i na bokach pojazdu nalepki ostrzegawcze.

Poprzedni wpis: Ile dziennie może jeździć kierowca cysterny? Następny wpis: Czy kierowca cysterny może zabierać dodatkowych pasażerów?